top of page

ABOUT THE ARTIST

 

Hayal Incedogan, an artist and academician born in İzmir, completed her undergraduate and graduate studies at Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. Currently, she carries on her studies of proficiency in art, within the Art and Design Department of the same faculty. In 2005, a year after her graduation, she took part in Contemporary Art Collection of the Elgiz Museum, which is one of the first private museums of Turkey. And in the same year, within the international project titled "Young Artists in European Museums" which took place worldwide, she prepared a work dedicated to the Pera Museum and this work was exhibited together with other works of the collection. After winning the scholarship of New York School of Visual Arts in a nation-wide competition organized in Turkey, she demonstrated her very first exhibition in the field of new media in New York, with the support of Turkish American Association and Moon and Stars Project.

 

She was deemed worthy of an award of achievement within the 30th Contemporary Artists Exhibition held in 2010  by Akbank Sanat. In the same year, her works were exhibited within the international collection exhibition titled 'The Last 60 Years of Contemporary Turkish Art'  in Osthaus Museum in Germany, with subsequent exhibitions in Mönchehaus Museum Goslar and Pécs as a part of the 2010 Capital of Culture Project, followed by an exhibition in Modern Hungarian Gallery in Hungary. In a survey organized by Istanbul Art News Magazine in 2014, she was cited as among the "40 remarkable artists in 'Turkish Contemporary Art' under the age of 40". She gained popular attention with her solo exhibitions such as "Wind is Wild" which was organized in 2012 in the Gallery of Operation Room located in Vehbi Koc Foundation American Hospital, "Liliac Wine Vol. 1" organized in 2014 in Art On Istanbul, "The Sound of Eternity" organized in 2015 and "Under the Shadow of Time" organized at the end of last year in Anna Laudel Gallery. 

Until today, her works have been exhibited in various museums and institutions in countries such as the United States, Germany, Finland, Spain, Hungary and the United Arab Emirates. She has works in many corporate and private collections such as the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Collection, Istanbul Modern, Elgiz Museum Contemporary Art Collection, Vehbi Koc Foundation Art Collection, and Papko Contemporary Art Collection. She continues her work with domestic and international projects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATEMENT

In the works of Hayal İncedoğan who develops interdisciplinary projects with the inspiration gained from various disciplines; aspect of music makes up the technical and conceptual components of her art in both the stylistic and conceptual ways. Artist gradually enriching her production field through perception based projects by generating photography, neon, mirror and audible installations which she has started with on canvas paintings.

 

While describing the theme of her studies as the re-interpretation of the concept of "Romanticism" and "Bohemia" in the 21st century, she produces works having strong connections with classical and electronic music, some literary texts and botany. Memories, personal and social memory, recollections and nostalgia are among her main research topics and form the basis of her artistic practice.

 

The project titled "In the Shade of Time", which the artist developed by beginning to photograph the plants she grew, can be interpreted as a micro-level temporal memory documented with botany-based photography series and the growth processes of the plants. It is also attributed to a system of archiving plant specimens expressed as 'herbarium'. For this reason, it takes us on an intertemporal journey on a large scale from the photograph aesthetics of the 19th century to the movement of romanticism with different subconscious codes. At this point, productions are run just like the ‘rorschach test’, and they host different images and associations selected by each onlooker from their personal vision. 

 

The artist, who investigates the reflections of motive in different geographies, concentrates on the probabilities of creating a universal common language such as 'Esperanto' in each culture in respect of similar and different interpretations and contexts. When this research, which is based particularly on visual and historical dialogues, is addressed with an interdisciplinary approach, it finds an expression with a unique visual language and puts forward different contexts.

 

SANATÇI HAKKINDA

İzmir doğumlu sanatçı ve akademisyen olan Hayal İncedoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu an aynı fakültede Sanat ve Tasarım Bölümü'nde sanatta yeterlik çalışmalarını sürdürmektedir. Mezuniyetinden bir sene sonra 2005 yılında Türkiye’nin ilk özel müzelerinden biri olan Elgiz Müzesi Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan sanatçı aynı yıl dünya çapında gerçekleşen ‘Genç Sanatçılar Avrupa Müzeleri’nde isimli uluslararası proje kapsamında Pera Müzesi’nin seramik koleksiyonuna atıflı bir eser hazırlamış ve koleksiyonla birlikte sergilenmiştir. 2007 yılında Türkiye çapında gerçekleşen bir yarışma ile New York School of Visual Arts Üniversitesi’nin bursunu kazanarak, Türk Amerikan Derneği ve Moon and Stars Project’in desteğiyle ile yeni medya alanındaki ilk sergisini New York’ta göstermiştir.

 

2010 yılında Akbank Sanat tarafından gerçekleştirilen 30. Günümüz Sanatçıları Sergisi'nde başarı ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl ‘Çağdaş Türk Sanatı’nın Son 60 Yılı’ başlıklı uluslararası koleksiyon sergisinde eserleri Almanya’da Osthaus Müzesi’nin ardından 2010 Kültür Başkenti Projesi’nin bir parçası olarak Mönchehaus Museum Goslar ve Pécs’te ardından Macaristen’daki Modern Hungarian Galeri’de sergilenmiştir. 2014 yılında İstanbul Art News Dergisi’nin düzenlediği bir ankette ‘Türkiye Çağdaş Sanatı'nda dikkat çeken 40 yaş altı 40 sanatçı’ arasında gösterilmiştir. 2012 yılında Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Galerisi Operation Room’da ‘Rüzgar Yabanidir’, 2014 yılında Art On İstanbul’da gerçekleştirdiği ‘Leylak Şarabı Vol.I’, 2015 yılında ‘Sonsuzun Sesi’ ve geçtiğimiz yıl sonunda Anna Laudel Galeri’de gerçekleştirdiği ‘Zamanın Gölgesinde’ isimli solo sergileri ses getirmiştir. 

Çalışmaları bugüne kadar; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Finlandiya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli müze ve kurumlarda sergilenmiştir. T.C Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu, İstanbul Modern, Elgiz Müzesi Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Vehbi Koç Vakfı Sanat Koleksiyonu, Papko Çağdaş Sanat Koleksiyonu gibi bir çok kurumsal ve özel koleksiyonda işleri bulunmaktadır. Çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı projelerle sürdürmektedir.

SANATÇI METNİ

Disiplinlerarası üretimler yapan Hayal İncedoğan’ın çalışmalarında müzik unsuru hem biçimsel hem kavramsal açıdan oldukça önemli bir yer tutar. Tuval resimleriyle başladığı üretim alanını zamanla algıya dayalı projelerle zenginleştirerek fotoğraf, neon, ayna ve sesli video yerleştirmeler üreten sanatçı; bu medyum çeşitliliğini, görsel bir ‘çok seslilik’ üzerine inşa eder ve üretiminin teknik ve kavramsal bileşenlerini oluşturur.

Çalışmalarının konusunu; 21.yy’da ‘romantizm’ kavramını ve ‘bohemi’ yeniden yorumlamak şeklinde tarif ederken, klasik ve elektronik müzik, bazı edebi metinler ve botanik ile güçlü bağları bulunan eserler ortaya koymaktadır. Anı, kişisel ve toplumsal bellek, hatıralar ve nostalji temel araştırma konuları arasında yer alır ve sanatsal pratiğinin temellerini oluşturur.

 

Sanatçının yetiştirdiği bitkileri fotoğraflamaya başlayarak geliştirdiği ‘Zamanın Gölgesinde’ isimli proje, botanik temelli fotoğraf seriler ve bitkilerin büyüme süreçleriyle birlikte belgelenen mikro düzeyde bir zamansal bellek olarak okunabilir. Aynı zamanda ‘Herbarium’ terimiyle ifade edilen bir tür bitkileri arşivleme sistemiyle ilişkilenir. Bu nedenle bizi; 19. yüzyıl fotoğraf estetiğinden romantizm akımına kadar geniş bir skalada ve farklı bilinçaltı kodlarıyla adeta zamanlar arası bir yolculuğa çıkarır. Bu noktada ise üretimler, tıpkı bir ‘Rorschah Testi’ gibi işler ve her bir izleyicinin kişisel vizyonundan seçtiği farklı imge ve çağrışımları misafir ederler. 

 

Motifin farklı coğrafyalarda gelişen yansımaları üzerine araştırmalar yapan sanatçı, her bir kültürde, benzer ve farklı yorumlar ve bağlamlarda ele alınışları itibariyle ‘Esperanto’ gibi evrensel ortak bir dil yaratabilme olasılıkları üzerinde durur. Özellikle görsel ve tarihsel diyaloglar üzerinden gelişen bu araştırma, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığında özgün bir görsel dille ifade bularak farklı bağlamlar yaratır.

 

 

 

bottom of page